Tổng quan về kế toán

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.

Từ khóa: báo cáo tài chính, phương pháp kế toán, chứng từ kiểm toán, kế toán doanh nghiệp, tổng quan kế toán, nghiệp vụ kế toán

pdf 45 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận