Tổng quan về kế toán

Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:
– Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định. – Nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt. – Mô tả môi trường của kế toán, bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.

Từ khóa: báo cáo tài chính, phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp, chứng từ kiểm toán, chứng từ kế toán, tổng quan kế toán, nguyên lý kế toán

pdf 74 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận