Ôn tập nguyên lý kế toán

Thu nhập là lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế
toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông
thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp không bao gồm
lợi ích kinh tế tăng lên do nhận vốn góp của chủ sở hữu.
Doanh thu là một loại thu nhập của doanh nghiệp, thường phát
sinh khi doanh nghiệp bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc các
hoạt động tài chính.
Đăng nhập để bình luận