Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Mục đích: Đưa đến cho sinh viên những thông tin bổ ích về hoạt động tín dụng
trong ngân hàng, quá trình theo dõi và quản lý vốn cho vay bằng hệ thống phương
pháp kế toán được kết hợp một cách chặt chẽ, khoa học nhằm đưa ra các thông tin
rất quan trọng về tình hình cho vay trong ngân hàng.
5.1.Một số vấn đề cơ bản về kế toán nghiệp vụ tín dụng
5.1.1. Ý nghĩa tín dụng ngân hàng
Tín dụng là một cộng việc rất quan trọng trong công tác kế toán ở các TCTD....
Đăng nhập để bình luận