Hệ Thống Thông Tin Kế Toán với tổ chức doanh nghiệp


Nội dung
• Thông tin kế toán và các quyết định
• Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT)
• Tổng quan về xử lý nghiệp vụ kế toán


Thông tin kế toán và các quyết định
• Khái niệm:
– Thông tin kế toán là những thông tin về sự tuần hoàn của những tài sản, phản ánh đầy đủ các chu trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức doanh nghiệp

Sổ Cái

6

3

.5/25/2012

Thông tin kế toán và

Từ khóa: phương pháp kế toán, báo cáo tài chính, kế toán doanh nghiệp, chứng từ kế toán, thông tin kế toán, nghiệp vụ kế toán

pdf 37 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận