Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép

Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự vận động của
tài sản, nguồn vốn trong quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh trong
mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua sử dụng hệ thống tài khoản kế toán.
Như đã trình bày trong chương 1, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều tạo nên tác động
kép ảnh hưỏng đến ít nhất hai đối tượng kế toán cụ thể tạo nên mối quan hệ đối ứng, cân bằng...

Từ khóa: Tài khoản kế toán, phương pháp kế toán kép, tài liệu kế toán, kế toán doanh nghiệp , bài giảng kế toán, nghiệp vụ kế toán

pdf 38 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận