TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP

Thứ nhất, khái niệm về tài khoản kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán chủ yếu, hiểu rõ về hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam. • Thứ hai, khái niệm sổ kế toán, phân loại và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu. • Thứ ba, khái niệm ghi sổ kép và các nguyên tắc ghi sổ kép. Vận dụng được nguyên tắc để định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp...

Từ khóa: TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN , GHI SỔ KÉP, nghiệp vụ kế toán, kế toán kiểm toán, kế toán tài chính, tài chính kế toán

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận