TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN VÀ GHI SỔ KÉP

Thứ nhất, khái niệm về tài khoản kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán chủ yếu, hiểu rõ về hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam. • Thứ hai, khái niệm sổ kế toán, phân loại và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu. • Thứ ba, khái niệm ghi sổ kép và các nguyên tắc ghi sổ kép. Vận dụng được nguyên tắc để định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

...

Từ khóa: GHI SỔ KÉP, TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN, tài chính doanh nghiệp, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ kiểm toán

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận