Chương 3: Kế toán vật tư, hàng hoá

Là phương pháp theo dõi và phản ánh một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hoá trên cơ sở các chứng từ kế toán.

-Mọi tình hình biến động tăng giảm (nhập, xuất) và số hiện có của vật tư, hàng hoá đều được phản ánh thường xuyên, liên tục trên các TK vật tư hàng hoá (TK 151,152,153, 156).

- Cuối kỳ kế toán đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế vật tư hàng hoá tồn kho với số liệu vật tư hàng hoá tồn kho trên sổ kế toán.
- Tính giá: Gía thực tế xuất = SL xuất (x) đơn giá tính cho hàng xuất theo 1 trong các p/pháp tính giá hàng xuất kho.

Từ khóa: kế toán vật tư, kho vật tư, hế toán kiểm toán, thông tin kế toán, tài chính nhà nước, khấu hao tài sản

ppt 58 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận