Quản trị mạng WINDOWS SERVER 2003

Lượng không gian cân câp phát
 Partition system và Partition boot
 Câu hình dia dac biet: volume simple, spanned,
striped (RAID-0), mirrored (RAID-1) hoac là RAID-5.
 Tien ích phân chia partitio partition
Ch
n he thông tap tin
 FAT16 (file allocation table)
 FAT32
 NTFS (New Technology File System)
Ch
n chê do s! dng giây phép
 Per server licensing: dưc tính theo sô lưng kêt nôi
 Per device or Per user licensing: không quan tâm ti
kêt nôi, ch" quan tâm dên sô ngư#i dùng hien h$u.

Từ khóa: công nghệ thông tin, quản trị web, cơ sở dữ liệu, Quản trị mạng Windows Server 2003, quản trị mạng

pdf 37 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận