QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM

Tài khoản người dùng (user account) là một đối tượng quan trọng đại diện cho người dùng trên mạng, chúng được phân biệt với nhau thông qua chuỗi nhận dạng username. Chuỗi nhận dạng này giúp hệ thống mạng phân biệt giữa người này và người khác trên mạng từ đó người dùng có thể đăng nhập vào mạng và truy cập các tài nguyên mạng mà mình được phép.

Từ khóa: quản trị hệ thống, local user account, Tài khoản người dùng miền, Windows Server 2003, Windows NT 4.0, tài khoản nhóm

doc 35 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận