Nguyên lý kế toán

Lý thuyết kế toán cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán : các khái niệm, các thuật ngữ, cách thức ghi chép, xử lý thông tin kế toán và lập các báo cáo tài chính. Nguyên lý kế toán là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức
và khái niệm cơ bản về kế toán làm cơ sở học tập và nghiên cứu các
môn học trong các chuyên ngành kế toán, kinh tế.
Đăng nhập để bình luận