KInh tế xây dựng

Ngành xây dựng là ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vất chất - kỹ thuật và tài sản cố định (xây dựng công trìng và lắp đặt máy móc thiết bị vào công trình) cho mọi lãnh vực của đất nướcvà xã hội dưới mọi hình thức (xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, và hiện đại hóa tài sản cố định). b) Các công trình xây dựng có tính chất kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội tổng hợp. Đó là thành tựu về khoa học, kỹ thụât và nghệ thuật của các ngành có liên quan và nó có tác dụng góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới tiếp theo cho đất nước.

Từ khóa: Giáo trình kinh tế, kinh tế xây dựng, đầu tư xây dựng, dự án đầu tư, thiết kế công trình, ngành xây dựng, xây dựng cơ bản

pdf 89 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận