Bài tập nguyên lý kế toán

Bài 1 : Tại 1 doanh nghiệp sản xuất vào ngày 31/01/2005 có các tài liệu : Bảng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 5tới 8:Bảng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 9 tới 12:cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 13 tới 16 Câu 11 : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Bài 15: (đơn vị tính: nghìn đồng)
Định khoản:
1.khách hàng trả nợ 10.000 bằng tiền gửi ngân hàng.
...

Từ khóa: Bài tập kế toán , nguyên lý kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, nghiệp vụ kế toán, công tác kế toán

doc 41 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:49 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận