NHẬP MÔN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kế toán tài chính chi phối quá trình chuẩn bị các báo cáo tài chính. Trong phạm vi của các hướng dẫn dựa trên những nguyên tắc kế toán được thừa nhận (GAAP - Generally Accepted Accounting Principles), mục tiêu của kế toán tài chính là trình bày một cách rõ ràng tình hình tài chính của công ty cho các cổ đông hoặc những người cho vay hiện tại và tương lai, cho các nhà phân tích thị trường chứng khoán và cho các đối tượng khác có quan tâm.

Từ khóa: kế toán tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, bí quyết thành công, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận