KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

Nhận biết một khoản nợ phải trả Phân loại nợ phải trả Thực hiện tính toán và xử lý kế toán liên quan đến đối tượng nợ (ngân hàng, người bán hàng, Nhà nước, người lao động…) Ghi sổ chi tiết và tổng hợp công nợ Quản lý được công nợ phải trả
Khái niệm nợ phải trả 2. Phân loại nợ phải trả 3. Các nguyên tắc hạch toán 4. Kế toán vay ngắn hạn 5. Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả 6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7. Kế toán các khoản...

Từ khóa: phương pháp kế toán, báo cáo tài chính, kế toán doanh nghiệp, chứng từ kiểm toán, chứng từ kế toán, hoạch toán, kế toán nợ phải trả

pdf 93 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận