Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán

(1) Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý đó.
(2) Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Thuế thu nhập doanh nghiệp thực phải nộp trong năm được......

Từ khóa: thuế doanh nghiệp, kế toán, tài chính, hệ thống chuẩn mực kế toán, chính sách kế toán, ước tính kế toán, chuẩn mực kế toán số 29

doc 73 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận