HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 2

• Phân hệ kế toán tổng hợp có thể dùng như một phân hệ cơ sở và độc lập hoặc liên
kết thống nhất với tất cả các phân hệ khác của chương trình.
• Tại phân hệ kế toán tổng hợp ta có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút
toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh.
Ngoài ra phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ
khác.
• Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện lên các sổ...

Từ khóa: công tác kế toán, phần mềm kế toán, chuẩn mực kế toán, thông tin kế toán, kế toán quản trị, quy trình kế toán

pdf 79 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận