Hệ thống tài khoản kế toán

Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu
và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn
trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh
nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hóa), dưới
dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.

Từ khóa: kế toán doanh ghiệp, hệ thống tài khoản kế toán, tài sản cố định, thuế doanh nghiệp, phương pháp hạch toán kế toán, hoạt động kinh tế

doc 523 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận