Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hiện nay chế độ kế toán Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ chế độ kế toán cũ (theo chế độ kế toán Việt Nam năm 1995) sang hệ thống chuẩn mực kế toán mới. Cho tới nay, Việt Nam đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán (VAS). Về cơ bản, các chuẩn mực này được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế với một số điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam....

Từ khóa: chế độ kế toán, phương pháp kế toán, chứng từ kế toán, kế toán doanh ghiệp, hệ thống chuẩn mực kế toán , kế toán Việt Nam

pdf 207 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận