Chuyên đề_ Kế toán thuế

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ; Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vu mua vào dùng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu ra.

Từ khóa: kế toán thuế, Mô hình hóa kế toán, Sơ đồ hạch toán kế toán, phần mềm kế toán, hoạt động kế toán thuế, hạch toán kế toán thuế

ppt 55 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận