CHUYÊN ĐỀ 4 KẾ TÓAN TÀI CHÍNH, KẾ TÓAN QUẢN TRỊ NÂNG CAO

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT KẾ TOÁN VÀ CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN LUẬT KẾ TOÁN 1. Một số quy định chung 1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán a) Khái niệm: Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. b) Nhiệm vụ kế toán: - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế...

Từ khóa: kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán nâng cao, sổ sách kế toán, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán

doc 161 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận