Các định nghĩa khái niệm trong hoạt động xây dựng

Hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu
tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi
công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
và cỏc hoạt động khỏc cú liờn quan đến xây dựng công trình.
2. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của
con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liờn kết
định vị với đất, cú thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trờn mặt đất, phần
dưới mặt nước và phần trờn mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công
trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình
công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và cỏc công trình khỏc.

Từ khóa: kỹ thuật xây dựng, tổng luận cầu, công trình giao thông, kết cấu nhịp, giáo trình xây dựng, giao thông đường bộ

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận