THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Căn cứ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2); - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) Chuẩn mực kế toán trên áp dụng cho các doanh

Từ khóa: chế độ kế toán, kế toán tiền lương, kiểm toán doanh nghiệp, thông tư kế toán, chuẩn mực kế toán, bô tài chính

pdf 86 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận