SQL và PL/SQL cơ bản

Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau:
Tập hợp các đối tượng và / hoặc các mối quan hệ Tập hợp các xử lý tác động tới các quan hệ
Ràng buộc dữ liệu đảm bảo tính chính xác và nhất quán.
SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ.
Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa
những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11
năm 1976. Năm 1979, tập đoàn Oracle giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL. SQL cũng
được cài đặt trong các hệ quản trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS.
Ngày nay, SQL được sử dụng rộng rãi và đuợc xem là ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL
quan hệ.

Từ khóa: cơ sở dữ liệu, quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, lập trình cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu

doc 106 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:294 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận