Mạng máy tính - VT: Dịch vụ Internet

Mỗi máy chủ DNS chứa một nhánh của cây DNS gọi là 1 vùng (zone). Các máy chủ DNS có thể ủy quyền (delegate) cho các máy chủ khác quản lý một phần của zone. Hiện nay có 13 máy chủ tên miền gốc (root servers) họat động song song để chia tải (cập nhật tại ftp://ftp.rs.internic.net).

Từ khóa: công nghệ thông tin, quản trị mạng, Mạng máy tính - VT, Dịch vụ Internet, nhánh DNS, máy chủ DNS

ppt 74 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:153 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận