KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Việt nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới
cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những thông
tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế
toán tài chính, kế toán quản trị.

Kế toán quản trị - Một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán, được hình thành và phát
triển. Thông tin...
Đăng nhập để bình luận