Hệ thống tài khoản kế toán

Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất quỹ tiền
mặt. Đối với khoản tiền thu được (chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của
đơn vị) thì không ghi vào bên Nợ Tài khoản 111 “Tiền mặt” mà ghi vào bên Nợ Tài khoản 113 “Tiền
đang chuyển”.

Từ khóa: tài khoản kế toán, hạch toán tài khoản, tài khoản tiền mặt, phương pháp hạch toán, hạch toán kế toán, tiền gửi ngân hàng

doc 365 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận