Hệ thống tài khoản - chế độ kế toán

Tài sản ngắn hạn: Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản
ngắn hạn của doanh nghiệp.
Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của
doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong
một năm.

Từ khóa: hệ thống tài khoản, chế độ tài khoản mới, phương pháp hạch toán kế toán, tài liệu học kế toán, nghiệp vụ kế toán

doc 488 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận