Hạch toán kế toán

Tính tất yếu khách quan của hạch toán kế toán:

Để đáp ứng cho nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán. Hạch toán nghiệp vụ: là sự quan sát, phản ánh và giám đốc trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật cụ thể nhằm mục đích chỉ đạo kịp thời và thường xuyên các nghiệp vụ đó.
-

Hạch toán thống kê: Là môn khoa học nghiên cứu mặt lượng trong mối...
Đăng nhập để bình luận