Giáo trình Nguyên lý kế toán

Có nhiều khái niệm khác nhau về kế toán, Tuy nhiên các khái niệm này để xoay quanh hai khía cạnh: Khía cạnh khoa học và khía cạnh nghề nghiệp. Xét trên khía cạnh khoa học thì kế toán được xác định đó là khoa học về thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính gắn liền với một tổ chức nhất định...
Đăng nhập để bình luận