Giáo trình kiểm toán

Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính là giáo trình cốt lõi trong đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán. Nội dung của giáo trình về các nghiệp vụ cụ thể trong kiểm toán như: kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm soát quản lý và kiểm toán nội bộ.

Từ khóa: Giáo trình kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ kiểm toán

pdf 121 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận