Giáo trình điện tử: Đo lường điện tử

Đo lường điện tử là phương pháp xác định trị số của một thông số nào đó ở một cấu
kiện điện tử hay hệ thống điện tử. Thiết bị dùng để xác định giá trị được gọi là "thiết bị
đo", chẳng hạn, đồng hồ đo nhiều chức năng [multimeter] dùng để đo trị số của điện trở,
điện áp, và dòng điện trong mạch điện.
Đăng nhập để bình luận