ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG - TẬP 1

Ngày 17 tháng 12 năm 1965, uỷ ban kiến thiết cơ bản nhà nước đã ra quyết định số 726/UB/ĐM ban hành tập định mức lao động thủ công kết hợp với cơ khí.
Trong quá trình thực hiện, uỷ ban kiến thiết cơ bản nhà nước đã có công văn số 118/UB/KTXD ngày 27-3-1969; số 30/UB/KTXD ngày 29-1-1970; số
64/UB/KTXD ngày 24-2-1970; số 113 /UB/KTXD ngày 28-4-1970 và số 461/UB/KTXD ngày 10-10-1970 để bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn áp dụng định mức
phần công tác đất đá của định mức 726/UB/ĐM.
Thi hành chỉ thị của thủ tướng chính phủ số 231 tt ngày 25-11-1970 cần phải soát xét lại định mức đã ban hành để trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, cải tiến một
phần cho phù hợp với thực tế hơn và theo quyết định của hội đồng chính phủ số 04-cp ngày 5-1-1971. Phải quy định lại cấp bậc công việc trong tập định mức 726
bảo đảm cấp bậc công việc trung bình của ngành xây dựng cơ bản được đổi định mức và cấp bậc công việc trong tập định mức công tác đất đá để ban hành thay thế
cho phần công tác đất đá tạp định mức 726 /UB/ĐM và tất cả các công văn trước đây.

Từ khóa: giáo trình, kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng, công trình xây dựng, quản lý xây dựng, kinh tế xây dựng

pdf 360 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận