DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2003

1. Cài đặt dị ch v ụ DNS trên máy ch ủ dns1.
2. Cấ u hình dns1 là mộ t Primary Name Server cho domain name c ủ a mình v ớ i nh ững
d ữ li ệ u đ ã cho.
3. Khai báo DNS Client (resolver) cho máy trạm và sau đ ó dùng tiệ n ích nslookup,
ping để ki ể m quá trình phân giả i tên mi ền vừ a đượ c cấu hình.
4. Cấ u hình forwarders cho máy ch ủ dns1 lên server chủ phía trên có tên là name
serverXX có th ể có đị a chỉ nh ư sau: 203.162.4.1, 203.162.0.11 hoặ c máy chủ
DNS trong phòng server củ a cơ s ở đ ào t ạ o.

Từ khóa: kỹ năng máy tính, điều hành mạng, quản trị mạng, kỹ năng quản trị mạng, Windows Server 2003, thủ thuật máy tính

pdf 168 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:342 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận