Báo cáo "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng - TM&DV Minh Tuấn"

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực tế
công tác tổ chức và
hạch toán kế toán
CPSX và tính giá
thành sản phẩm của
Công ty. Rút ra được các
ưu, nhược điểm,
từ đó đưa ra các
giải pháp nhằm
giúp công tác kế
toán hoàn thiện
hơn. Áp dụng những
kiến thức đã học
vào thực tiễn nhằm
củng cố và nâng
cao kiến thức
chuyên ngành của
mình.
Đăng nhập để bình luận