Bản chất và đối tượng của kế toán

Có nhiều khái niệm khác nhau về kế toán. Tuy nhiên các khái niệm này đều xoay quanh hai khía cạnh: khía cạnh khoa học và khía cạnh nghề nghiệp.
- Xét trên khía cạnh khoa học thì kế toán được xác định đó là khoa học
Đăng nhập để bình luận