Bài tập kế toán tài chính

Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu. Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm hình thành, sự vận động, yêu cầu quản lý. Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì? Trình bày dặc điểm hình thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền.

Từ khóa: kế toán tài chính, bài tập kế toán tài chính, kế toán vốn bằng tiền, nguyên lý kế toán, bài tập kế toán, d đầu tư chứng khoán

doc 73 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận