Bài giảng tổng quan về kế toán quản trị - ThS. Hồ Phan Minh Đức

Nói tóm lại, kế toán quản trị là một lĩnh vục kế toán được thiết kế để thỏa mãn nhu cầu thông tin của các nhà quản lý và các cá nhân khác làm việc trong một tổ chức. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của kế toán quản trị đối với quá trình quản lý chung của một tổ chức.
Đăng nhập để bình luận