Bài giảng nguyên lý máy (tập 1)

Phương pháp được dùng trong tài liệu này chủ yếu là phương pháp vectơ - giải tích. Phương pháp này một mặt cho phép ứng dụng Tin học trong việc giải các bài tính của môn học, mặt khác cho phép nêu rõ được ý nghĩa vật lý - kỹ thuật của các vấn đề được nghiên cứu. Các chương trình giải một số bài tính này được giới thiệu trong phần Phụ lục trong tập hai và được việt bằng ngôn ngữ Turbo - Pascal. Ngoài ra, trong một số chương của tập sách có hướng dẫn bạn đọc viết một số chương trình đơn giản giải các bài tính của cơ học máy.

Từ khóa: Bài giảng nguyên lý máy , khoa học giáo dục, nghiên cứu khoa học, khoa học công nghệ

pdf 97 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận