Bài giảng môn hạch toán kế toán - Loại tài sản - Tài sản ngắn hạn

Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản
ngắn hạn của doanh nghiệp.Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của
doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong
một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư,
hàng hóa), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.

Từ khóa: tài khoản kế toán, tài sản ngắn hạn, hạch toán kế toán, tài khoản ngắn hạn, hạch toán tài khoản, hạch toán tài chính

doc 488 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận